ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020

espa_Banner

Στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.Επενδυτικά σχέδια από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
Προθεσμία από 11/06/2018 - έως 17/09/2018

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 50.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη).

Σχετικά Αρχεία

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων στη χώρα μας με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών.

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 1. έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017,
 2. διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

 1. Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
 2. Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου
 3. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
 4. Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 5. Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
 6. Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
 7. Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ, ο δυνητικός δικαιούχος υποχρεούται να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί στο Παράρτημα Ι του παρόντος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εντύπου ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης,.

Με συμπλήρωση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου ο δικαιούχος κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητάς του.

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 1 βαθμίδα. Ενδεικτικά:

 1. από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε (Γ)
 2. από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε (Β) κ.ο.κ.

Η αναβάθμιση προκύπτει από την επιλογή δαπανών προς υλοποίηση, οι οποίες θα τον επιβραβεύσουν με τους απαραίτητους βαθμούς, για τη μετάβαση σε ανώτερη βαθμίδα. Η επιχείρηση δικαιούχος οφείλει να διατηρείται κατ’ ελάχιστο, στην ψηφιακή βαθμίδα που έχει καταταγεί καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δε μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η διαμόρφωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση δυνητικό δικαιούχο, απαιτεί τη σύνδεση των υπό υλοποίηση ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1 Eξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα ή εξυπηρετητής με το συνοδευτικό εξοπλισμό δικτύωσης με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)
2 Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)]
3 Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
4 Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ)
5 Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes κλπ)

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1 Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ
2 Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version) 10% και έως 2.500€
3 Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.) 20% και έως 4000€
4 Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ,
5 Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών.
6 Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS)
7 Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κλπ)
8 Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης 70%
9 Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

 

 

 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1 Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.)  
2 Σύνδεση στο Διαδίκτυο
3 Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads) 5%
4 Παρουσία στα Social media Έως 1000€
5 Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών. 5%
6 Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος
7 Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας 10%
8 Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων 10%
9 Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου 5% και έως 2.500€

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 4: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ) 40% και μέχρι 20.000€ ως ακολούθως:12.000 ανά ΕΜΕ1

Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού

Α) Προκαταβολή (δυνητική)

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ με διάρκεια ισχύος αορίστου χρόνου ή/και ορισμένου χρόνου με λήξη μετά την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης. Στη δεύτερη περίπτωση και εφόσον συμβεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, η εγγυητική επιστολή ορισμένου χρόνου να λήγει πριν την ολοκλήρωση της επένδυσης, ο δικαιούχος υποχρεούται, άμεσα να την αντικαταστήσει με άλλη ώστε να ικανοποιείται εκ νέου η ανωτέρω απαίτηση.

Β) Ενδιάμεση/σες καταβολή/λες

Καταβάλλεται έπειτα από υποβολή σχετικού Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του Αιτήματος, και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση.

Η ενδιάμεση καταβολή στον εκάστοτε δικαιούχο δεν μπορεί να υπερβεί το 80% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης.

Γ) Αποπληρωμή

Καταβάλλεται μετά την επιτόπια επαλήθευση της ολοκλήρωσης του έργου και την οριστική παραλαβή του και την Βεβαίωση Ολοκλήρωσης της Πράξης. Στην περίπτωση που η δαπάνη για το σύνολο του έργου είναι τελικά μικρότερη της εγκριθείσας, η δημόσια χρηματοδότηση θα υπολογισθεί επί του πραγματοποιηθέντος και πιστοποιηθέντος κόστους του έργου, με ελάχιστο όριο επένδυσης τις 5.000 €.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ MAX MIN ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
I. Κατάσταση Επιχείρησης
Α.1 Μονάδες Εργασίας ΕΜΕ έτους 2017 20 0 Κάθε ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) βαθμολογείται με 4 μονάδες με max τις 5 ΕΜΕ( >5ΕΜΕ max βαθμολογία οι 20 μονάδες)
Α.2 Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου Εξασφάλιση από τους εταίρους/μετόχους της εταιρίας της Ιδιωτικής Συμμετοχής που απαιτείται για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου. 40 0 Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 100%:α) εξ ολοκλήρου με ιδία κεφάλαια, ή

β) εξ ολοκλήρου με βεβαιωμένο δανεισμό (σύμβαση ή έγκριση σύμβασης δανείου), από Τράπεζα ή

γ) συνδυασμό των ανωτέρω

40
Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 80% και μικρότερο του 100%,α) εξ ολοκλήρου με ιδία κεφάλαια, ή

β) εξ ολοκλήρου με βεβαιωμένο δανεισμό (σύμβαση ή έγκριση σύμβασης δανείου), από Τράπεζα ή

γ) συνδυασμό των ανωτέρω

30
Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 60% και μικρότερο του 80%,α) εξ ολοκλήρου με ιδία κεφάλαια, ή

β) εξ ολοκλήρου με βεβαιωμένο δανεισμό (σύμβαση ή έγκριση σύμβασης δανείου), από Τράπεζα ή

γ) συνδυασμό των ανωτέρω

15
Α.3 Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων Αριθμός κερδοφόρων χρήσεων την τελευταία τριετίαΓια τις επιχειρήσεις με δύο κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις ισχύει για τη διετία 30 0 Για τις επιχειρήσεις με 3 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις:
3 κερδοφόρες χρήσεις 30
2 κερδοφόρες χρήσεις 15
1 κερδοφόρα χρήση 0
Για τις επιχειρήσεις με 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις:
2 κερδοφόρες χρήσεις 30
1 κερδοφόρα χρήση 15
Α.4  Συμμετοχή σε προηγούμενες Δράσεις ΤΠΕ (e-services, e-security, digi-retail, digi-lodge, digi-content, ICT4GROWTH) Ένταξη σε προηγούμενες Δράσεις ΤΠΕ (e-services, e-security, digi-retail, digi-lodge, digi-content, ICT4GROWTH) 10 0 Ναι 0
Όχι 10

Συμπληρώστε τον Ηλεκτρονικό Οδηγό,έτσι ώστε να μάθετε άμεσα την Ψηφιακή σας κατάταξη


Loading...

ΥΠΟΔΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Ανώτατη (15-18 βαθμοί), Ανώτερη (8,5-14,5 βαθμοί), Μέση (4,5-8 βαθμοί), Χαμηλή (0-4 βαθμοί)

0 ΒΑΘΜΟΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ
* Required

Με την συμπλήρωση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου δείτε άμεσα πως κατατάσσεται η επιχείρηση σας σε μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητάς του προγράμματος