Nsoft Commercial

Κάντε περισσότερα πιο εύκολα, έως 25% πιο γρήγορα με λιγότερες πληκτρολογήσεις και κλικ.

Η προσιτή Λύση για την Επιχείρισή σας

Απεριόριστες δυνατότητες και ευκολίες στην Εμπορική Διαχείριση


Το πακέτο Εμπορική Διαχείριση αποτελεί ένα εξαιρετικά εύχρηστο και φιλικό στο χρήστη σύστημα εμπορικής διαχείρισης - τιμολόγησης. Προτείνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε κατηγορίας βιβλίων ΚΒΣ.


Συμφέρει σε Ευκολία

Το Nsoft δημιουργήθηκε με δύο βασικές αρχές:  την απλότητα και την ευχρηστία,  βοηθώντας  τον απλό χρήστη να μπορεί να χρησιμοποιεί όλες τις βασικές δυνατότητες του προγράμματος εύκολα και γρήγορα.

Συμφέρει σε Τιμή

Στο Nsoft πληρώνετε μόνο xxx€ για την εγκατάσταση του προγράμματος και την εκπαίδευση σας,  ενώ για τη συντήρηση, το support και την άδεια χρήσης σας τιμολογούμε μόνο xxx€ το χρόνο. Ξεκάθαρα λόγια για ξεκάθαρες χρεώσεις, ούτε 1€ παραπάνω!

Συμφέρει για τις Ανάγκες σου

Η εμπορική διαχείριση που δημιουργήσαμε έχει όλες τις δυνατότητες που χρειάζεται κάποιος για την μικρομεσαία επιχείρηση του. Δεν ενσωματώσαμε λειτουργίες που βαραίνουν το χρήστη και την τσέπη του, ούτε φαντεζί στατιστικά στοιχειά που δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ποτέ!

Συμφέρει για τις Ανάγκες σου

Η εμπορική διαχείριση που δημιουργήσαμε έχει όλες τις δυνατότητες που χρειάζεται κάποιος για την μικρομεσαία επιχείρηση του. Δεν ενσωματώσαμε λειτουργίες που βαραίνουν το χρήστη και την τσέπη του, ούτε φαντεζί στατιστικά στοιχειά που δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ποτέ!


Δυνατότητες


Περιλαμβάνει Πελάτες, Αποθήκη, Προμηθευτές, Πωλήσεις, Εισπράξεις, Αγορές, Πληρωμές, Αξιόγραφα Εισπρακτέα-Πληρωτέα, Παρτίδες Αποθήκης, Εξοδα.Μηνιαίες, τριμηνιαίες συγκεντρωτικές κατάστασεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ανακοινώθηκαν το 2014. Report Generator για σχεδιασμό εκτυπώσεων σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε εγκατάστασης

Επιπλέον διατίθεται και με Εσοδα – Εξοδα, Γενική Λογιστική

Δυνατότητα σχεδιασμού μενού χρήστη με τις επιθυμητές εργασίες.

Σχεδιασμός προβολών – ευρετηρίων, εμφάνισης πληροφοριών ανάλογα με τις απαιτήσεις. Σχεδιασμός εκτυπώσεων Pascal Script για κάλυψη Custom σεναρίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης.

Χαρακτηριστικά


 • Εκδίδει όλα τα παραστατικά που προβλέπονται από τον κώδικα. Η συμπλήρωση των στοιχείων σε κάθε παραστατικό γίνεται με πολύ απλό και εύκολο τρόπο.
 • Κατά την έκδοση, δίνει την δυνατότητα αποθήκευσης του παραστατικού και ως αρχείο pdf.
 • Επιτρέπει την καταχώρηση χειρόγραφων παραστατικών πωλήσεων, τιμολογίων αγορών καθώς και παραγγελιών (πωλήσεων – αγορών).
 • Εκτελεί αυτόματο μετασχηματισμό Δελτίων Αποστολής σε Τιμολόγιο  Πώλησης, καθώς και των παραγγελιών στα αντίστοιχα παραστατικά.
 • Επιτρέπει την καταχώρηση λοιπών κινήσεων πελατών (εισπράξεις), προμηθευτών (πληρωμές) και ειδών (εισαγωγές, εξαγωγές από άλλη αιτία).
 • Επιτρέπει την προβολή και την επανεκτύπωση ενός παραστατικού.
 • Νέοι πελάτες, προμηθευτές και είδη μπορούν να ενταχθούν κατά τη σύνταξη του παραστατικού.
 • Επιτρέπει την αναζήτηση πελατών/προμηθευτών με βάση τον κωδικό, την επωνυμία ή το ΑΦΜ (μερική ή πλήρη αναζήτηση).
 • Επιτρέπει την αναζήτηση ειδών με βάση τον κωδικό, την περιγραφή ή το barcode(μερική ή πλήρη).
 • Διαθέτει έναν έξυπνο τρόπο κατηγοριοποίησης των ειδών δενδρικής μορφής, με απεριόριστες κατηγορίες ειδών, απεριόριστες ομάδες ανά κατηγορία και απεριόριστες υποομάδες ανά ομάδα.
 • Διαθέτει μια σειρά από ασφαλιστικές δικλείδες και ελέγχους, όπως έλεγχο ορθότητας ΑΦΜ, έλεγχο πιστωτικού ορίου πελάτη, έλεγχο επάρκειας είδους, αυτόματη παροχή νέου κωδικού πελάτη κ.α.
 • Διαθέτει ένα έξυπνο και πολύ εύχρηστο σύστημα παροχής προτεινόμενης έκπτωσης, που προκύπτει από συνδυασμό της κατηγορίας πελάτη και είδους. Ακόμη είναι δυνατή επιπλέον ποσοστιαία ή αξιακή έκπτωση.

Επιπλέον Δυνατότητες


Η Διαχείριση Πελατών – Προμηθευτών είναι εύκολη και γρήγορη. Μέσα από την αντίστοιχη οθόνη, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να εισάγει, να μεταβάλλει, να διαγράψει, να αναζητήσει ή να εκτυπώσει όλες ή μέρος των εγγραφών  των πελατών – προμηθευτών.  Μέσα από την οθόνη αυτή ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί τα Βασικά Στοιχεία (κωδικό, επωνυμία, υπεύθυνο επικοινωνίας, επάγγελμα, τρόπο πληρωμής), τα Στοιχεία Επικοινωνίας (διεύθυνση, πόλη, χώρα, τηλέφωνα, e-mail, website), τα οικονομικά στοιχεία (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Καθεστώς ΦΠΑ, κ.α.) ή και τα Πληροφοριακά Στοιχεία (Όριο Πίστωσης, Όριο Ημερών, επιπλέον παρατηρήσεις – πληροφορίες).

Η αναζήτηση πελατών – προμηθευτών είναι ιδιαίτερα γρήγορη και εύχρηστη. Ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση με βάσει τον κωδικό, την επωνυμία, το ΑΦΜ, την πόλη ή ακόμα και το τηλέφωνο. Η αναζήτηση θα γίνει σε ολόκληρο ή σε οποιοδήποτε μέρος του πεδίου. Μια επιπλέον ευκολία που παρέχει το πρόγραμμα στην αναζήτηση με βάσει την επωνυμία, είναι το γεγονός ότι δεν γίνεται διάκριση μεταξύ ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων, ούτε πεζών και κεφαλαίων. Η εφαρμογή θα δώσει τα κατάλληλα αποτελέσματα αναζήτησης όποιος και αν είναι ο τρόπος που ο χρήστης πληκτρολόγησε το κλειδί αναζήτησης. Ο χρήστης μπορεί να κάνει επιπλέον ταξινόμηση στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Το πρόγραμμα διαθέτει έναν έξυπνο τρόπο κατηγοριοποίησης των ειδών, δενδρικής μορφής τριών επιπέδων, με πολλές κατηγορίες ειδών, πολλαπλές ομάδες ανά κατηγορία και πολλαπλές υποομάδες ανά ομάδα. Το σύστημα αυτό είναι πολύ εύχρηστο, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις με πολλά είδη (ανταλλακτικά, γεωργικά είδη κλπ). Πριν ο χρήστης προβεί στην δημιουργία των ειδών, είναι σημαντικό να κάνει την σωστή ιεράρχηση των κατηγοριών και των ομάδων – υποομάδων, ούτως ώστε η επιλογή του κωδικού κατά τη δημιουργία νέου είδους να είναι σωστή και γρήγορη.

Η εφαρμογή διαχειρίζεται τα είδη μιας επιχείρησης εύκολα και απλά. Έτσι, ο χρήστης μπορεί εύκολα να εισάγει τα βασικά στοιχεία κάθε είδους (κωδικός, περιγραφή/ες, barcode, κατηγορία ΦΠΑ, Μονάδα Μέτρησης, αν είναι Εμπόρευμα, Προϊόν ή Υπηρεσία, Τιμή Πώλησης, Τιμή Αγοράς, κλπ), αλλά και επιπρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία (Προμηθευτής, Κατασκευαστής, Τύπος, Εικόνες, Διαστάσεις κλπ).Κατά την εισαγωγή νέου είδους, ο χρήστης μπορεί να εισάγει μόνος του τον κωδικό είδους ή να τον δημιουργήσει σύμφωνα με την κατηγορία του, πατώντας το κουμπί Δημιουργία Κωδικού.Επιπλέον δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να έχει πολλές αποθήκες με επιλογή των ειδών που θα υπάρχουν σε κάθε αποθήκη.

Το πρόγραμμα διαχειρίζεται όλα τα παραστατικά που προβλέπονται από το νόμο.Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να δημιουργήσει τα δικά του παραστατικά, ρυθμίζοντας όλες τις δυνατές παραμέτρους, όπως το μενού εμφάνισης, αν αφορά πελάτες, προμηθευτές ή αποθήκη, αν επηρεάζει ποσότητες και πώς (χρέωση – πίστωση), αν είναι κίνηση λιανικής, αν παραμένει σε εκκρεμότητα, αν είναι μη αξιακό παραστατικό κλπ.

Η διαδικασία της τιμολόγησης είναι πολύ απλή και είναι ίδια, είτε πρόκειται για έκδοση είτε για καταχώρηση χειρόγραφου παραστατικού. Μόλις ο χρήστης επιλέξει το κατάλληλο παραστατικό προς τιμολόγηση, στη συνέχεια μπορεί να συμπληρώσει τον πελάτη (η αναζήτηση του οποίου γίνεται με κωδικό, επωνυμία ή Α.Φ.Μ.). Τα είδη συμπληρώνονται εξίσου απλά. Αν η επιχείρηση διαθέτει κάποιον barcodereader, μπορεί  απλά να «χτυπήσει» το είδος, διαφορετικά μπορεί να κάνει αναζήτηση είδους βάσει κωδικού ή περιγραφής (και εδώ δεν παίζει ρόλο αν γράψει ελληνικά ή αγγλικά, κεφαλαία ή πεζά). Αν η τιμή πώλησης του είδους συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ και έχει ενεργοποιηθεί και η αντίστοιχη παράμετρος στις ρυθμίσεις της εφαρμογής, τότε το πρόγραμμα θα κάνει αποφορολόγηση της τιμής και θα προτείνει τη νέα τιμή μονάδος.

Δύο από τις σημαντικότερες εκτυπώσεις – αναφορές που μια επιχείρηση έχει ανάγκη, είναι οι καρτέλες και τα ισοζύγια των πελατών – προμηθευτών.Η Εμπορική Διαχείριση δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να λάβει τις αναφορές αυτές είτε σε μορφή εκτύπωσης, είτε σε μορφή πίνακα, την οποία στη συνέχεια μπορεί να εξάγει και σε μορφή Excel για περαιτέρω επεξεργασία.

Όταν ο χρήστης επιλέξει να δει την αναφορά στην οθόνη του, τότε η μορφή είναι αυτή της διπλανής εικόνας. Στο επάνω μέρος υπάρχει μια εργαλειοθήκη με διάφορες επιλογές, στο αριστερό μέρος υπάρχουν σε μικρογραφία όλες οι σελίδες της αναφοράς και στο κέντρο υπάρχει η τρέχουσα σελίδα της αναφοράς. Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στις σελίδες αναφοράς είτε με τα βελάκια, είτε κάνοντας κλικ κατευθείαν σε κάποια σελίδα. Επιπλέον, μπορεί  να κάνει ζουμ (μεγέθυνση ή σμίκρυνση) αν η εκτύπωση δεν χωράει στην οθόνη του, να επιλέξει σε ποιον εκτυπωτή θέλει να στείλει την αναφορά, καθώς και τον αριθμό αντιτύπων, αριθμό σελίδων (από – έως) κλπ.

Η κάθε επιχείρηση μπορεί να ρυθμίσει την εφαρμογή σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες.Οι βασικότερες ρυθμίσεις αφορούν την Κατηγορία και τους Συντελεστές Φ.Π.Α., τα Δεκαδικά Ψηφία Αξιών, Τιμής Μονάδος, Ποσοτήτων κλπ, αν οι Τιμές Μονάδος περιλαμβάνουν Φ.Π.Α, τους εκτυπωτές τιμολόγησης και καταστάσεων, αν τα παραστατικά θα αποθηκεύονται και ως pdf καθώς και τον κατάλογο αποθήκευσης κ.α.

.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Demo Εφαρμογής


Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και αμέσως θα εμφανιστεί το download link του demo της εφαρμογής μας ετσι ώστε να μπορέσετε να την αξιολογήσετε

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.